DOWNLOAD CARTE: COMENTAR LA EVANGHELIA DE LA IOAN

COMENTAR LA EVANGHELIA DE LA IOAN  =>> AICI

Colecţia Migne – Vol. 8, Paris, 1865

Traducere din limba franceză,
de diacon GHEORGHE BĂBUŢ

Ediţia a 2-a

EDITURA PELERINUL ROMÂN
ORADEA
Anul 2005

CUPRINSUL

VIAŢA SFÎNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST IOAN

OMILIA 1
1. Frumeseţea şi folosul Evangheliei sfîntului Ioan. Laudă acestui apostol. Cine sînt cei ce pot să înţeleagă Evanghelia lui?
2. Stările necesare pentru a înţelege cuvîntul lui Dumnezeu

OMILIA 2
„La început era Cuvîntul” (Cap. 1, Vers.1)

OMILIA 3
„La început era Cuvîntul” (Cap. 1,Vers. 1)

OMILIA 4
„La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvîntul””(Cap.l, Vers.1)

OMILIA 5
„ Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut” (Cap.1, Vers.3-6)

OMILIA 6
„Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan” (Cap.1, Vers.6-9)

OMILIA 7
„Cuvîntul era lumina cea adevărată, care venind în lume, luminează pe tot omul (Cap.1, Vers.9)

OMILIA 8
„Cuvîntul era lumina cea adevărată care, venind în lume, luminează pe tot omul” (Cap.1, Vers.9-11)

OMILIA 9
„Întru ale Sale a venit, şi ai Săi nu L-au primit” (Cap.1 ,Vers.9-11)

OMILIA 10
„Întru ale Sale a venit, şi ai Săi nu L-au primit” (Cap.1, 11-Vers.14)

OMILIA 11
„Şi Cuvîntul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi” (Cap.1, Vers.14)

OMILIA 12
„Şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Cap.1, Vers.14)

OMILIA 13
„Ioan mărturisea despre El şi striga, zicînd: Acesta era Care am zis: Cel Care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era” (Cap.1, Vers. 15)

OMILIA 14
„Şi din plinătatea Lui noi toti am luat şi har peste har” (Cap.1, Vers.16,17)

OMILIA 15
„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sînul Tatălui, Acela a mărturisit” (Cap.1, Vers.18)

OMILIA 16
„Şi aceasta este mărturia lui Ioan, cînd au trimis la el Iudeii din Ierusalim, preoţi şi leviţi, ca să-l întrebe: Cine eşti tu?” (Cap.1, Vers.19- pînă la Vers.28)

OMILIA 17
„Acestea s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată, Mielul lui Dumnezeu, Cel Care ridică păcatul lumii” (Cap.1, Vers.28- pînă la Vers.35)

OMILIA 18
„A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui. Şi privind pe Iisus Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! Şi cei doi ucenici l-au auzit cînd a spus aceasta şi au mers după Iisus” (Cap.1, Vers. 35, 36, 37)

OMILIA 19
„Acesta a aflat întîi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: Am aflat pe Mesia (care se tîlcuieşte Hristos).”(Cap.1, Vers. 41,42)

OMILIA 20
„A doua zi a voit să meargă în Galileea şi a aflat pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru” (Cap.1, Vers. 43, 44 – pînă la Vers.49)

OMILIA 21
„Răspunsu-i-a Natanael: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel. Răspunsu-i-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decît acestea vei vedea” (Cap.1, Vers.49, 50 – pînă la Cap.2, Vers.4.)

OMILIA 22
„Ce este Mie şi ţie femeie? încă n-a venit ceasul Meu.” (Vers.4 – pînă la Vers.10)

OMILIA 23
„Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii.” (Cap.2, Vers.11- pînă la Vers.23)

OMILIA 24
„Iar cînd era în Ierusalim, la praznicul Paştilor, mulţi au crezut în numele Lui.” (Cap.2- Vers.23, Cap.3 – Vers.1-4)

OMILIA 25
„Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie, de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Cap.3, Vers.5)

OMILIA 26
„Ce este născut din trup, trup este, şi ce este născut din Duh, duh este” (Cap.3, Vers. 6-11)

OMILIA 27
„Dacă v-am spus cele pămînteşti şi nu credeţi, cum veţi crede de vă voi spune cele cereşti? Şi nimeni nu s-a suit la cer, decît Cel Care s-a coborît din cer, Fiul Omului care este în cer” (Cap.3, Vers.12-16)

OMILIA 28
„Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să se mîntuiască prin El” (Cap.3, Vers.17- Vers.21)

OMILIA 29
„După acestea a venit Iisus cu ucenicii Lui în pămîntul Iudeii şi a rămas acolo cu ei şi boteza” (Cap.3, Vers.22 – Vers.30)

OMILIA 30
„Cel care vine de sus este deasupra tuturor; cel care este de pe pămînt, pămîntesc este şi de pe pămînt grăieşte”. (Cap.3, Vers.30 – Vers.34)

OMILIA 31
„Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mîna Lui. Cel care crede în Fiul are viaţă veşnică; iar cel care nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mînia lui Dumnezeu rămîne peste el” (Cap.3, Vers.35,36 – pînă la Vers.12, Cap.4)

OMILIA 32
„Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi. Dar cel care va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va înseta în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă care curge spre viaţa veşnică” (Cap.4, Vers.13 – Vers.20)

OMILIA 33
„Iisus i-a zis: Femeie crede-mă că vine ceasul cînd nici pe muntele acesta nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mîntuirea din iudei este” (CapA, Vers.21, 22 – Vers.27)

OMILIA 34
„Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi şi vedeţi un om care mi-a spus toate cîte am făcut: Nu cumva Acesta este Hristosul?” (Cap. 4, Vers.28, 29- Vers.39)

OMILIA 35
„Deci după ce au venit la El, Samarinenii Îl rugau să rămînă la ei. Şi a rămas acolo două zile. Şi mai mulţi au crezut pentru cuvîntul Lui. Iar femeii îi ziceau: Credem nu numai pentru cuvîntul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos, Mîntuitorul lumii. Iar după cele două zile, a plecat de acolo şi S-a dus în Galileea.” (Cap.4, Vers. 40, 41, 42, 43 – Vers.53)

OMILIA 36
„Aceasta este a doua minune pe care a făcut-o Iisus, venind din Iudeea în Galileea” (Cap.4, Vers. 54 – Vers.5, Cap.5)

OMILIA 37
„Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns: Doamne om nu am ca să mă bage în scăldătoare, cînd se tulbură apa” (Cap.5, Vers.6, 7 – Vers.13)

OMILIA 38
„După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău” (Cap.5, Vers.14 – Vers.21)

OMILIA 39
„Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Ca toţi să cinstească pe Fiul precum cinstesc pe Tatăl” (Cap.5, Vers. 22- 23, Vers.30)

OMILIA 40
„Dacă mărturisesc Eu despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Altul este care mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că adevărată este mărturia lui pe care o mărturiseşte despre Mine” (Cap.5, Vers. 31, 32 – Vers.38)

OMILIA 41
„Cercetaţi Scripturile, căci voi socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Acelea mărturisesc despre Mine. Şi nu veniţi la Mine, ca să aveţi viaţă!” (Cap.5, Vers. 39-47)

OMILIA 42
„După acestea, Iisus S-a dus dincolo de Marea Galileii, adică a Tiberiadei. Şi a mers după El mulţime multă, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. Şi S-a suit pe munte şi a şezut acolo cu ucenicii Săi. Şi era aproape Pastile, praznicul Iudeilor” (Cap.6, Vers.1, 2, 3, 4 – Vers.15)

OMILIA 43
„Şi cînd s-a făcut seară, ucenicii Lui s-au coborît la mare. Şi intrînd în corabie, mergeau spre Capernaum, dincolo de mare. Şi iată s-a făcut întuneric şi Iisus încă nu venise la ei. Şi suflînd vînt mare, marea se întărită” (Cap.6, Vers. 16, 17, 18 – Vers.26)

OMILIA 44
„Iisus le-a răspuns şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni, ci pentru că aţi mîncat din pîini şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică, pe care o va da Fiul Omului, căci pe Acesta l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl” (Cap.6, Vers. 26, 27 – Vers.31)

OMILIA 45
„Deci au zis către El: Ce să facem, ca să săvîrşim lucrurile lui Dumnezeu? Iisus a răspuns şi le-a zis: Acesta este lucrul lui Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe Care El L-a trimis. Dar ei i-au zis: Dar ce minuni faci Tu ca să vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi?” (Cap.6, Vers. 38, 29 – Vers.40)

OMILIA 46
„Deci Iudeii cîrteau împotriva Lui, fiindcă zisese: Eu sînt Pîinea Care s-a coborît din cer. Şi ziceau: Au nu este acesta Iisus, Fiul lui Iosif, şi nu ştim noi pe tatăl său şi pe mama Sa? Cum spune El acum: M-am pogorît din cer?” (Cap.6, Vers.41, Vers.53)

OMILIA 47
„Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mînca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sîngele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel care mănîncă trupul Meu şi bea sîngele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Cap.6, Vers. 53, 54-Vers.71)

OMILIA 48
„Şi după acestea mergea Iisus prin Galileea. Căci nu voia să meargă prin Iudeia, deoarece iudeii căutau să-L omoare. Şi era aproape praznicul Iudeilor, cel al Corturilor” (Cap.7,-1 Vers.8)

OMILIA 49
„Acestea spunîndu-le, a rămas în Galileia. Dar după ce fraţii Săi s-au suit la praznic, atunci S-a suit şi El, nu pe faţă, ci cam pe ascuns.” (Cap.7, Vers.9 Vers.24)

OMILIA 50
„Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu este oare Acesta pe Care caută să-L ucidă? Şi iată că vorbeşte pe faţă şi ei nu-I zic nimic. Nu cumva căpeteniile au cunoscut cu adevărat că Acesta este Hristos? Dar pe Acesta Îl ştim de unde este. Iisus Hristos cînd va veni, nimeni nu ştie de unde este.” (Cap.7, Vers. 25, 26 – Vers.36)

OMILIA 51
„Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a praznicului- Iisus a stat între ei şi a strigat, zicînd: Dacă însetează cineva să vină la Mine şi să bea. Rîuri de apă vie vor curge din pîntecele celui care crede în Mine, precum a zis Scriptura”. (Cap.7, Vers.37- Vers.44)

OMILIA 52
„Deci slujitorii au venit la arhierei şi la farisei şi aceia le-au zis: De ce nu L-aţi adus? Slujitorii au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Omul Acesta” (Cap.7, Vers. 45,46- Vers.19, Cap.8)

OMILIA 53
„Cuvintele acestea le-a grăit Iisus în vistierie învăţînd în templu; şi nimeni nu L-a prins, că încă nu venise ceasul Lui” (Cap.8, Vers.20 – Vers.30)

OMILIA 54
„Deci zicea Iisus către Iudeii care au crezut în El: Dacă veţi rămîne în cuvîntul Meu, sînteţi cu adevărat ucenicii Mei. Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi,, (Cap.8, Vers.31-Vers.47)

OMILIA 55
„Au răspuns Iudeii şi I-au zis: Oare, nu zicem noi bine că Tu eşti samarinean şi ai demon? A răspuns Iisus: Eu nu am demon, ci cinstesc pe Tatăl Meu şi voi Mă necinstiţi pe Mine.” (Cap.8, Vers. 48, 49 – Vers.59)

OMILIA 56
„Şi trecînd Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicînd: Învăţătorule, cine a păcătuit: acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” (Cap.9, Vers.1- Vers.6)

OMILIA 57
„Acestea zicînd, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: Mergi de te spală la scăldătoarea Siloamului (care se tîlcuieşte trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzînd.” (Cap.9 Vers.6- Vers.16

OMILIA 58
„Au zis deci orbului iarăşi: Tu ce zici despre El că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc este. Dar Iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, pînă ce n-au chemat pe părinţii celui care vedea.” (Cap.9, Vers. 17, 18 – Vers. 34)

OMILIA 59
„Şi l-au dat afară. Auzind Iisus că l-au dat afară şi aflîndu-l, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a zis: Şi cine este, Doamne ca să cred în El?” (Cap.9 Vers.35- Cap.10, Vers.13)

OMILIA 60
„Eu sînt Păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi viaţa Mea o pun pentru oi” (Cap.10 Vers. 14,15- Vers.21)

OMILIA 61
„Şi atunci era la Ierusalim sărbătoarea înnoirii templului şi era iarnă, Iar Iisus umbla prin templu, prin pridvorul lui Solomon. Deci L-au împresurat Iudeii şi I-au zis: Pînă cînd ai să scoţi inima din noi? Dacă Tu eşti Hristos, spune-o nouă fără sfială” (Cap.10, Vers. 22, 23, 24- Vers.42)

OMILIA 62
„Şi era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei. Iar Maria este aceia care a uns cu mir pe Domnul şi I-a şters picioarele cu părul capului ei, al cărei frate Lazăr era bolnav” (Cap.11, Vers. 1, 2-Vers.29)

OMILIA 63
„Şi Iisus nu venise încă în sat, ci era încă în locul unde Îl întîmpinase Marta. Iar Iudeii care erau cu ea în casă şi o mîngîiau, văzînd pe Maria că s-a sculat degrabă şi a ieşit afară, au mers după ea, socotind că se duce la mormînt, ca să plîngă acolo (Cap.11, Vers. 30, 31- Vers.40)

OMILIA 64
„Iar Iisus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Şi Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis” (Cap.11, Vers. 41, 42- Vers.48)

OMILIA 65
„Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu, le-a zis: Nu ştiţi nimic. Nici nu gîndiţi că ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decît să piară tot neamul” (Cap.11, Vers. 49, 50 – Cap.12, Vers.9)

OMILIA 66
„Şi mulţime mare de evrei a aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi”. (Cap.12, Vers.9- Vers.24)

OMILIA 67
„Cel care îşi iubeşte viaţa o va pierde; iar cel care îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă-Mi slujeşte cineva să-Mi urmeze, şi unde sînt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va cinsti” (Cap.12, Vers. 25,26- Vers.34)

OMILIA 68
„I-a răspuns deci mulţimea: Noi am auzit din Lege că Hristos rămîne în veac; şi cum zici Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este acesta Fiul Omului?” (Cap.12 Vers.34- Vers.42)

OMILIA 69
„Totuşi şi dintre căpetenii mulţi au crezut în El, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie izgoniţi din sinagogă. Căci au iubit slava oamenilor mai mult decît slava lui Dumnezeu” (Cap.12, Vers. 42, 43 – Vers.50)

OMILIA 70
„Iar înainte de praznicul Paştilor, ştiind Iisus că a sosit ceasul Lui, ca să se mute din lumea aceasta la Tatăl, a arătat că iubind pe ai Săi care sînt în lume, i-a iubit pînă la sfîrşit” (Cap.13, Vers.1- Vers.12)

OMILIA 71
„Deci după ce le-a spălat picioarele şi Şi-a luat hainele, S-a aşezat iar la masă şi le-a zis: înţelegeţi ce v-am făcut Eu?” (Cap.13, Vers.12-Vers.19)

OMILIA 72
„Adevărat, adevărat zic vouă: Cel care primeşte pe cel pe care-l voi trimite Eu, pe Mine Mă primeşte; iar cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel Care M-a trimis pe Mine” (Cap.13, Vers.20- Vers.35)

OMILIA 73
„Simon Petru a zis: Doamne, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi veni acum după Mine, dar mai tîrziu vei veni”(Cap.13, Vers.36- Cap.14, Vers.7)

OMILIA 74
„Filip i-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne va fi deajuns. Iisus i-a zis: De atîta vreme sînt cu voi şi nu M-ai cunoscut Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl, şi cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl?”(Cap.14, Vers.8-Vers.14)

OMILIA 75
„De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mîntuitor vă va da, ca să rămînă cu voi în veac. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-l vede, nici nu-L cunoaşte; voi îl cunoaşteţi, că rămîne la voi şi va fi în voi” (Cap.14,
Vers. 15,16,17, Vers.31)

OMILIA 76
„Eu sînt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul” (Cap.15, Vers.1-Vers.11)

OMILIA 77
„Acestea vi le-am spus ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unul pe altul precum v-am iubit Eu”. (Cap.15, Vers.11- Vers.4, Cap.16)

OMILIA 78
„Şi acestea nu vi le-am spus de la început, fiindcă eram cu voi. Dar acum Mă duc la Cel Care M-a trimis şi nimeni dintre voi nu Mă întreabă: Unde Te duci? Dar, fiindcă v-am spus acestea, întristarea a umplut inima voastră.” (Cap.15 Vers. 5, 6- Vers.15)

OMILIA 79
„Puţin şi nu Mă veţi mai vedea, şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Deci au zis dintre ucenicii Lui unii către alţii: Ce este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea, şi că Mă duc la Tatăl?” (Cap.15, Vers. 16, 17 – Vers.33)

OMILIA 80
„Acestea a grăit Iisus şi, ridicînd ochii Săi spre cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească”(Cap. 17, Vers.1 – Vers.5)

OMILIA 81
„Arătat-am numele Tău oamenilor pe Care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvîntul Tău au păzit” (Cap.17 Vers.6 – Vers.13)

OMILIA 82
„Eu le-am dat cuvîntul Tău, şi lumea i-a urît, pentru că nu sînt din lume, precum Eu nu sînt din lume” (Cap.17, Vers.14- Vers.26

OMILIA 83
„Zicînd acestea, Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pîrîul Cedrilor, unde era o grădină, în care a intrat El şi ucenicii Săi” (Cap.18, Vers.1- Vers. 36)

OMILIA 84
„Eu spre aceasta M-am născut şi spre aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc pentru adevăr; oricine este din adevăr ascultă de glasul Meu” (Cap.18, Vers.37- Cap.19 Vers.15)

OMILIA 85
„Deci atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Şi au luat pe Iisus şi L-au dus să-L răstignească. Şi ducîndu-Şi crucea, a ieşit la locul ce se cheamă al Căpăţînii, care evreieşte se zice Golgota. Unde L-au răstignit”. (Cap.19, Vers. 16, 17, 18- Cap.20, Vers.9)

OMILIA 86
„Şi s-au dus ucenicii la ai lor. Iar Maria stătea afară lîngă mormînt, plîngînd. Şi pe cînd plîngea s-a aplecat în mormînt” (Cap.20, Vers. 10, 11- Vers.23)

OMILIA 87
„Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamăn, nu era cu ei cînd a venit Iisus. Deci i-au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mîinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede”
(Cap.20, Vers. 24, 25- Cap.21, Vers.15)

OMILIA 88
„Deci după ce au prînzit, a zis Iisus lui Simon-Petru: Simone, fiul, lui Ioan, Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia? El I-a zis: Da, Doamne, Tu ştii că te iubesc. Zis-a lui: Paşte mieluşeii mei” (Cap.21, Vers. 15- Vers.25- Fin.)