Cuvinte alese

EDITURA REINTREGIREA – ALBA-IULIA – 2002

CUPRINSUL

Viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur

1. Viaţa pământească asemuită cu o reprezentaţie de teatru

2. Multe din aşa-zisele bunuri sau din aşa-zisele rele nu sunt, la adică, nici una nici alta

3. Despre încercările celor drepţi

4. De ce unii răi sunt pedepsiţi din lumea aceasta, şi de ce nu toţi

5. Bucuria lăuntrică nu poate fi răpită omului de bine

6. Remuşcarea

7. Zgârcitul şi osânditul la ocnă

8. Dorinţa de răzbunare aduce nefericire

9. Neajunsurile îmbuibării

10. Despre robia celor mari

I1. Săracul gustă mai multe plăceri decât bogatul

12. Moleşeala trupului lucrează asupra sufletului

13. Despre trândăvie

14. Despre muncă

15. Lipsa de ruşine jigneşte pe Dumnezeu în lucrările sale

16. Neruşinarea este o nerecunoştinţa faţă de Mântuitorul

17. Patimile fireşti şi patimile născocite

18. Patimi proprii diferitelor vârste

19. Stricăciuni legate de bogăţie şi de sărăcie

20. Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârcenia

21. Trufie şi hotărâre – umilinţă şi josnicie

22. Tot creştinul poate lucra la răspândirea învăţăturii celei bune

23. Nu trebuie să ne arătăm îngăduitori sau nepăsători faţă de greşelile aproapelui

24. Despre frăţietatea creştină

25. Putem şi trebuie să facem orice pentru dragostea lui Dumnezeu

26. Tăria şi dulceaţa dragostei lui Dumnezeu

27. Virtutea trebuie învăţată treptat

28. Cea dintâi treaptă a renunţării: milostenia

29. Greşelile mici aduc pe cele mari

30. Trebuie să ne ferim de tot ceea ce ne împinge spre păcat

31. Primejdia teatrului

32. Primejdia relelor întruniri

33. Trebuie s-o rupem cu cei răi

34. Câştigul ce-l avem cercetând pe cei necăjiţi

35. Să cercetăm cimitirele

36. Înrâurirea binefecătoare a temerii

37. Privire asupra scurtimii vieţii

38. Despre invidie

39. Despre bârfire

40. Neajunsurile bârfirii

41. Despre trufie

42. Nevoia şi puterea umilinţei

43. Despre umilinţa cea trufaşă

44. Umilinţa făţarnică

45. Slăbiciunea cunoaşterii omeneşti

46. Despre cei ce cred că le cunosc pe toate

47. Nu trebuie să vă puneţi cu cei furioşi

48. Pe cei ce insultă trebuie să-i luăm drept slabi sau bolnavi

49. Impotriva pornirii de răzbunare

50. Foloasele şi vredniciile iertării

51. Să nu ne lăsăm doborâţi de încercări

52. Priveliştea nedreptăţilor lumii acesteia nu trebuie să ne descurajeze

53. Nu trebuie niciodată să deznădăjduim de propria-ne mântuire şi nici de milostivirea dumnezeiască

54. Despre prietenie

55. Despre dragoste

56. Milostenia nu-i mai mult sau mai puţin merituoasă, după însemnătatea darurilor

57. Furtul nu-i mai mult sau mai puţin grav după însemnătatea lucrurilor furate

58. Intenţia poate fi merituoasă, chiar când fapta nu-i urmează

59. Aceeaşi faptă poate fi bună sau rea, după cum e săvârşită cu bun sau rău

60. O faptă e cu atât mai încărcată de merit, cu cât a fost săvârşită cu mai multă trudă

61. O greşeală e cu atât mai grea, cu cât i s-a atras atenţia aceluia care a săvârşit-o

62. Lăcomia nu poate fi ostoită

63. Urmările lăcomiei

64. Bogaţii sunt răspunzători de decăderea celor săraci

65. Bogăţiile trebuie împărţite

66. Bunurile noastre nu ne sunt date decât cu împrumut

67. Folosul obştesc al săracilor

68. Puterea milosteniei

69. Milostenia trebuie făcută din plin şi cu bucurie

70. Cum trebuie să facem milostenia

71. Împăcarea între cele două cuvinte ale Sfântului Pavel

72. Nu certaţi pe cei săraci pentru nelucrarea lor

73. Folosul dojenirilor tainice

74. Cum să facem mustrările

75. Ce-mi sunt mie şi ţie bunurile acestei lumi?

76. Temeiul postului

77. Nu vom posti cu prisosinţă, de nu ne vom feri de tot păcatul

78. Fiecare zi ar trebui să fie sărbătoare pentru creştin

79. Rugăciunea

80. Cum izbândim cu rugăciunea

81. Cercetarea conştiinţei

82. Cum să ne mărturisim păcatele

83. Despre viaţa pustnică

84. Virtutea e cu putinţă oricare ar fi starea cuiva

85. Sfaturi soţilor creştini

86. Conştiinţa şi legea morală

87. Despre voia liberă a omului

88. Voia liberă şi ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu

89. Voia liberă şi harul

90. Putem, dacă vrem, să ajungem la virtutea sfinţilor

91. Nici ispitele diavolului şi nici pildele proaste ale celor răi, nu justifică şi nu acoperă păcatele noastre

92. Păcatul nu este numaidecât urmarea firii noastre

93. Obârşia răului