Diavolul si magia


Culegere de texte patristice şi traducerea lor în neogreacă de
Ieromonahul BENEDICT AGHIORITUL

SINODIA SPIRIDON IEROMONAHUL
NEA SCHITI, SFÂNTUL MUNTE ATHOS

2002

Traducerea din limba greacă de Zenaida Anamaria Luca

EDITURA PANAGHIA
Colecţia RUGUL APRINS

CUPRINS

Prolog 

Partea I

Introducere

Vremea şi pricina căderii diavolului

Nepăsarea, trufia şi deznădejdea sunt pricini ale căderii sale

Pizma diavolului

Puterea de sub cer

Tagmele demonilor sunt mai multe

Numele diavolului

Locul diavolului

a) Stăpânitorul lumii şi al acestui veac

b) Potrivnic şi diavol

c) Leul

d) Diavolul este ‘cel viclean’ prin excelenţă

e) Fiara răufăcătoare cu multe nume, (cu multe) chipuri şi (cu multe) înfăţişări

Când îi îngăduie Dumnezeu să ne atace?

Dovezi ale răutăţii sale

Cum este demonul?

De ce există demoni?

Existenţa diavolului este binefacere pentru creştini

Foloasele pe care ni le aduce lupta cu diavolul

Contribuţia diavolului la căderea protopărinţilor

Împins de pizmă, diavolul s-a slujit de şarpe pentru a-şi duce la capăt înşelăciunea

Marea amăgire a diavolului

Nelegiuirea diavolului

Defăimarea Creatorului

Ispita de a fi Dumnezeu

De ce este pedepsit şarpele şi nu diavolul?

Lupta diavolului împotriva noastră

Cum îl putem recunoaşte pe diavol?

Nimic mai necurat ca diavolul

Diavolul este întotdeauna mincinos

Şiretlicurile diavolului

Săgeţile diavolului

Vremea atacului

Să fim cu luare-aminte

Diavolul ne războieşte şi cu virtutea

Nu ne sileşte

Atrage prin înşelăciune şi convingere

Nu ne biruie şi nu ne poate stăpâni

Ne războieşte cu cele pământeşti

Pe toate le imită

Pe toate le amestecă şi le răstoarnă

Diavolul încearcă de mai multe ori

Nu lucrează dintr-o dată, ci treptat

Nu ştie dacă va birui

Diavolul îl umileşte pe om

Ura diavolilor pentru oameni

Diavolul se bucură întotdeauna când duce oamenii
la pierzare

Când se înfurie diavolul cel mai tare

Când se bucură şi când se smereşte diavolul

Diavolul suferă când sufletul omului se depărtează de păcat

Lucrarea diavolului este credinţa în mai mulţi dumnezei şi închinarea la idoli

Viclenia diavolului

Metoda înşelăciunii

Nu ne duce la căinţă

Arma cea mai puternică a diavolului este deznădejdea

Căderea lui Iuda

Diavolul ne ia nădejdea la Dumnezeu

Păcatului dă îndrăzneală

Cel mai mult ne vătăma prin limbă

Ne dăruieşte lut ca să ne răpească cerul

întotdeauna îi prigoneşte pe oamenii lui Dumnezeu

Cel mai mult îi războieşte pe monahi

Îi prigoneşte pe cei bine-credincioşi

Se teme de rugăciune

Viclenia diavolului la vremea rugăciunii

Îi atacă pe cei singuri

La sfârşit se năpusteşte cu mai multă furie

Duşmănia neîmpăcată şi războiul cel greu

Scump este darul, lung este războiul

Diavolul acoperă păcatul cu plăceri

Pilda pe care ne-o dau păsările

Când se lasă biruit diavolul?

Cu armele cu care îi războieşte pe robii lui Dumnezeu îşi pierde şi propria-i putere

Împotriva diavolului mărturisesc mucenicii

Cum să-l înfruntăm şi să-l biruim pe diavol?

Duşmanul cel viclean

Trebuie să cunoaştem şi să ne păzim de uneltirile diavolului

Să-i închidem orice intrarea diavolului prin rugăciune

Să-l imităm pe arcaş

Ca să ne ferim de capcanele diavolului avem nevoie de credinţă dreaptă şi de viaţă curată

Să veghem să nu cădem în capcanele diavolului

Cercetând Scripturile îi zădărnicim atacurile

Duşmanii diavolului: lucrările luminii şi virtutea

Diavolul nu se apropie de locul în care domneşte legea lui Dumnezeu

Nu trebuie să dispreţuim nici cele mai neînsemnate lucruri

Când pricinuieşte vreun rău îi face şi mai străluciţi pe cei ce-l îndură

Multe rele le suferim din pricina nepăsării noastre

Când nu ne poate lovi, el este cel lovit

Poruncile lui Hristos şi poruncile diavolului

Diavolul se străduieşte să ne piardă, iar noi ne străduim să câştigăm mântuirea aproapelui

Păcatul este mai rău decât diavolul

De n-ar fi fost Domnul cu noi …

Războiul este greu

Cum se dezvinovăţesc leneşii: diavolul trebuia să dispară …

De ce luptăm împotriva diavolului?

Dacă există iubire, nu e nevoie de luptă

Diavolul luptă până la capăt să ne piardă

Prilejurile

Patimile noastre să fie arme împotriva diavolului

Vrăjmaşii săi din totdeauna

De ce Dumnezeu nu l-a făcut să dispară?

Nu aceasta este judecata corectă

Diavolul sieşi îşi face rău

Cum ne face diavolul nouă bine?

Nu diavolul face toate relele

Dacă Dumnezeu nu i-ar fi îngăduit, nu s-ar fi apropiat de Adam

Cum sfârşesc supuşii diavolului

În cele din urmă slujitorii diavolului ajung de toată batjocura

Diavolul în faţa lui Hristos

Neputinţa diavolului în faţa lui Hristos

Chiar daeă demonii ne spun şi lucruri folositoare, nu trebuie să-i ascultăm

Nici dacă ne sileşte nu trebuie să-l ascultăm

Lupta împotriva diavolului trebuie s-o ducem cu îngăduinţă şi cu îndelungă-răbdare

De ispitele cele mai puternice se slujeşte la sfârşit

Cum să-l înfruntăm pe diavol?

După biruinţa asupra diavolului te vor întâmpina îngerii

Neschimbate sunt vicleşugurile diavolului

Diavolul ne făgăduieşte multe

Diavolul se foloseşte până şi de rude

Diavolul în faţa lui Hristos

Planul viclean al diavolului împotriva învierii lui Hristos

Cum ar voi diavolul să ne răpească învierea din morţi

Relaţia diavolului cu Apostolii

Când rosteşte numele lui Dumnezeu?

Pentru ce Apostolii nu primesc mărturisirea dată de diavol

Adevărul spus de diavol nu poate fi primit

Diavolul îi slujeşte pe Apostoli în lucrarea lor

Apostolii se slujesc de diavol ca de un călău

Demonii nu-i hulesc pe apostoli şi nici pe Hristos

De ce nu piere diavolul?

La adăpost în timp de război

De ce se numeşte diavol?

De ce se numeşte viclean?

Mărturii pentru a dovedi cât de greşită este o astfel de gândire:

1) Zidirea

2) Mădularele trupului nostru

3) Crucea Domnului

4) Apostolii

5) Hristos

În ce fel ne este de folos diavolul?

Nu vă temeţi de diavol

Partea a-II-a

Vrăjitoria

Nebunia oracolelor şi a vrăjilor

Jertfele omeneşti. Morţii care vorbesc

Creştinii se leapădă de satana prin sfântul Botez

Capcanele satanei şi semnele

Nădejdea noastră este Crucea lui Hristos

” Femeia este creştină …”

Cea mai rea superstiţie

Demonii nu tămăduiesc

Mai bine moarte decât să primim vindecare de Ia demoni

Eşti chinuit de vreo boală a trupului? Aminteşte-ţi de Iov

Aminteşte-ţi de paraliticul din Evanghelie şi de Lazăr

Când Dumnezeu te încearcă, nu alerga la vrăjmaşii Lui

Chiar dacă te vindeci de fierbinţeală, rămâne mucenicia conştiinţei

Gândeşte-te şi la răsplata pe care o vei primi-o în viaţa viitoare

Adu-ţi aminte câte au îndurat drepţii

Vrei să ai parte de adevărata mucenicie ?

Diavolul este ucigaş de oameni.

Bizuieşte-te pe frica de Dumnezeu

Bolnavii care nu-i cheamă pe magi, primesc cununa de mucenic

Mucenic se socoteşte şi cel ce a pierdut bani şi dă slavă lui Dumnezeu

Cum devine paguba câştig

De ce se împlinesc profeţiile ghicitorilor?

Dacă puteau cunoaşte viitorul, trebuia să-l prezică pe al lor

Dovezi că prezicătorii sunt puţin credincioşi sau necredincioşi

Uneltirile diavolului prin care ne pierdem sufletul

„Sunt sufletul lui cutare”