Explicarea Epistolei cătră Coloseni, I şi II Thesaloniceni

COMENTARIILE
SAU
EXPLICAREA EPISTOLEI CĂTRĂ COLOSENI,
I şi  II THESALONICENI

A celui întru sfinţi părintelui nostru
IOAN CHRISOSTOM

Archiepiscopul Constantinopolei

Traducere din limba elină, ediţia de Oxonia, 1855
de
Archim. Theodosie Athanasiu
Egumenul M-rei Precista-Mare din Roman

BUCUREŞTI

Atelierele grafice I. V. SOCECU, Strada Berzei, 59

1905

TABLA  MATERIEI

Comentariile la epistola cătră Coloseni

OMILIA I (Despre dragoste)

OMILIA II (Despre judecată şi pedeapsă)

OMILIA III (Fiecare  creştin   are  un   înger păzitor, şi că creştinul este dator a se încrede preoţilor, ca lui Dumnezeu)

OMILIA IV (Trebuie a mulţămi lui Dumnezeu cu recunoştinţă)

OMILIA V (Dumnezeu  este  pretutideni,  şi despre importanţa credinţei)

OMILIA VI (Despre patimile Domnului)

OMILIA VII (Combaterea  abuzului  de   bogăţie)

OMILIA VIII (Contra vrăjitorilor şi fermecătorilor)

OMILIA IX (Despre importanţa cunoaşterei Sf. Scripturi de fiecare creştin)

OMILIA X (Laudă adusă lanţurilor lui Pavel)

OMILIA XI (Despre iubire şi simpatie)

OMILIA XII (Despre nunţile cele demne şi cele nedemne)


Comentariile la I epistolă cătră Thesaloniceni

OMILIA I (Rugăciunile sfinţilor ni sunt de folos, însă dacă şi noi vom fi lipiţi de virtute)

OMILIA II (Adevărata prietenie este numai cea spirituală)

OMILIA III (Despre răbdare în necazuri)

OMILIA IV (Despre dragostea cătră aproapele)

OMILIA V (Părinţii să  căsătorească curând pe fiii lor)

OMILIA VI (Nu  trebuie a jeli pe cel mort, şi cum trebuie să vieţuiască văduvele)

OMILIA VII (Despre învierea cea deobşte)

OMILIA VIII (Despre judecata cea mai de pe urmă si resplata faptelor)

OMILIA IX (Îndemnare cătră virtute)

OMILIA X (Lăcomia nu se calculează după mărimea ei, ci după intenţiunea celui stăpânit de ea)

OMILIA XI (Despre ajutorarea săracilor)

Comentariile la a II epistolă cătră Thesaloniceni

OMILIA I (Subiectul epistolei)

OMILIA II (Amintirea judecatei şi a gheenei ni aduce un mare folos)

OMILIA III (Contra  celor ce nu se poartă cu respect în biserică

OMILIA IV (Sf. Chrisostom cere cu stăruinţă ca poporul să se roage lui Dumnezeu pentru dânsul)

OMILIA V (Nu atâta se foloseşte poporul dela cuvintele predicatorului, pe cât dela faptele lui cele bune)