Talcuiri

OMILIA V

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, ca potrivit prorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupţi lupta cea bună, după cuvântul lor. Având credinţă şi cuget bun, pe care unii, lepădându-le, au căzut din credinţă. (I Timotei l, 18-19) Demnitatea învăţăturii şi a Preoţiei este mare şi …

OMILIA VRead More »

OMILIA VI

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi care sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită întru toată cuvioşia şi bună-cuviinţa, că este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru …

OMILIA VIRead More »

OMILIA VII

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită întru toată cuvioşia şi bună-cuviinţa, că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască si la cunoştinţa adevărului să vină. (I Timotei 2, 2-4) Dacă se voieşte a se curma …

OMILIA VIIRead More »

OMILIA VIII

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Vreau deci ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără de mânie şi fără şovăire. Asemenea şi femeile, în îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-şi lor podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr împletit şi din aur, sau din mărgăritare, sau din veşminte de mult …

OMILIA VIIIRead More »

OMILIA IX

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Femeia să asculte învăţătura în linişte, cu toată supunerea. Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită. Căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva. Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de …

OMILIA IXRead More »

OMILIA X

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” De pofteşte cineva episcopie, bun lucru doreşte.  Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint, bine …

OMILIA XRead More »

OMILIA XII

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor. Aceştia opresc de la căsătorie şi de Ia unele bucate, pe …

OMILIA XIIRead More »

OMILIA XIII

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhu l, cu credinţa, cu curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul …

OMILIA XIIIRead More »

OMILIA XIV

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi, şi mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (I Timotei 5, 8) Mulţi îşi închipuie că pentru mântuirea lor le este de ajuns propria lor virtute, dacă îşi vor pune …

OMILIA XIVRead More »

OMILIA XV

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Iar de văduvele tinere fereşte-te. Căci, atunci când poftele le îndepărtează de Hristos, vor să se mărite. Şi îşi agonisesc osândă, fiindcă şi-au călcat credinţa cea dintâi. Dar în acelaşi timp se învaţă să fie leneşe, cutreierând casele, şi nu numai leneşe, ci şi guralive şi iscoditoare, grăind …

OMILIA XVRead More »

OMILIA XVI

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos şi a îngerilor aleşi, ca să păzeşti acestea, fără a lua o hotărâre dinainte, nefăcând nimic cu părtinire. Nu-ţi pune mâinile degrabă pe nimeni, nici nu te face părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat. De acum nu …

OMILIA XVIRead More »

OMILIA XVII

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască sub cuvânt că sunt fraţi; ci mai mult să-i slujească, fiindcă primitorii bunei lor slujiri sunt credincioşi şi iubiţi. Acestea învaţă-i şi porunceşte-le. Iar de învaţă cineva altă învăţătură şi nu se ţine de cuvintele cele sănătoase ale Domnului …

OMILIA XVIIRead More »

OMILIA I

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre dragostea lui Dumnezeu] „Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Dumnezeu, pe care a făgăduit-o mai înainte, prin proorocii Săi, în Sfintele Scripturi” (Romani 1,1-2). Moise, deşi a scris cele cinci cărţi de la începutul Vechiului Testament, nicăieri nu şi-a …

OMILIA IRead More »

OMILIA II

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre credinţă] „Mulţumesc întâi Dumnezeului meu, prin Iisus Hristos, pentru voi toţi, fiindcă credinţa voastră se vesteşte în toată lumea” (Romani 1, 8). Începutul acestei epistole este demn de fericitul său suflet, şi suficient de a povăţui pe toţi ca să participe la lucrurile cele bune ale lui Dumnezeu, …

OMILIA IIRead More »

OMILIA III

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre îndelunga răbdare] „Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fărădelegea şi peste toată nedreptatea oamenilor care ţin nedreptatea drept adevăr” (Romani 1, 18). Priveşte la înţelepciunea lui Pavel, cum într-un anumit fel, mai întâi îi îndeamnă la cele bune, apoi îşi întoarce cuvântul către cele …

OMILIA IIIRead More »